اکران عکس‌های نخستین سوگواره عکس محرم در ساحل بندرعباس

عکس‌های نخستین سوگواره عکس محرم توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در المان نگاتیو واقع در ساحل پارک غدیر بندرعباس اکران شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، المان نگاتیو با عکس‌های نخستین سوگواره عکس محرم در ساحل پارک غدیر بندرعباس نصب شد.

در این المان آثار برگزیده نخستین سوگواره عکس محرم که توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برگزارشده بود به نمایش گذاشته‌شده است.

IMG_6207