90/01/16

خانه شهریاران جوان برگزار نمود: دریا تو را می خواند

خانه شهریاران جوان طرح پاکسازی ساحل را با عنوان “دریا تو را می خواند” برگزار نمود. این طرح بمنظور آمادگی و استقبال از بهار و مهمانان نوروزی در محدوده ساحل غدیر و ساحل سورو به همت خانه شهریاران جوان به مرحله اجرا درآمد. طبق گزارش ارسالی ؛ دریا تو را می خواند ،طرحی گسترده در (ادامه مطلب)

90/01/16

پیام شهروندی شماره یک

این یک متن آزمایشی است و بزرودی تغییر خواهد کرداین یک متن آزمایشی است و بزرودی تغییر خواهد کرداین یک متن آزمایشی است و بزرودی تغییر خواهد کرداین یک متن آزمایشی است و بزرودی تغییر خواهد کرداین یک متن آزمایشی است و بزرودی تغییر خواهد کرداین یک متن آزمایشی است

90/01/16

نصب دستگاه بلوتوث

تهیه بلوتوثی به عنوان راهنمای شهر بندرعباس با هدف آشنایی بیشتر گردشگران با شهر بندرعباس، آشنایی با غذاهای محلی، اماکن اقامتی و اماکن گردشگری و همچنین نقشه شهر بندرعباس برای گردشگران شهر بندرعباس و تهیه ۲۰ عدد دستگاه بلوتوث و نصب در: هتل ها، بازار ها، اماکن اسکان گردشگران، ستادهای اسکان آموزش و پرورش و (ادامه مطلب)