98/10/1

اولین یادواره ۹۰ شهید پایگاه شکاری شهید عبدالکریمی برگزار شد

اولین   یادواره  90 شهید پایگاه  شکاری شهید عبدالکریمی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، این یادواره که در راستای کنگره ۱۵۰۰ شهیداستان هرمزگان برگزار گرید .با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رزمندگان ، جانبازان و شهدای مدافع حرم  (ادامه مطلب)

98/10/1

چهارمین دوره المپیاد ورزش های ساحلی ( جت اسکی) + گزارش تصویری

مسابقه جت اسکی در چهارمین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه جت اسکی این المپیاد برگزار شد.

98/10/1

چهارمین دوره المپیاد ورزش های ساحلی ( اسکی روی آب آقایان ) + گزارش تصویری

مسابقه اسکی روی آب آقایان در چهارمین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس مسابقات اسکی روی آب با همکاری هیئت انجمن های ورزشی استان هرمزگان و توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (ادامه مطلب)

98/10/1

چهارمین دوره المپیاد ورزش های ساحلی ( اسکی روی آب خانم ها ) + گزارش تصویری

پدل بورد مسابقه اسکی روی آب خانم ها در چهارمین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس مسابقات اسکی روی آب با همکاری هیئت انجمن های ورزشی استان هرمزگان و توسط سازمان فرهنگی، (ادامه مطلب)

98/10/1

چهارمین دوره المپیاد ورزش های ساحلی ( پدل بورد ) + گزارش تصویری

مسابقه پدل بورد در چهارمین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه پدل بورد این المپیاد برگزار شد.

98/10/1

چهارمین دوره المپیاد ورزش های ساحلی ( بدمینون خانم ها ) + گزارش تصویری

مسابقه بدمینتون خانم ها در چهارمین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ‌سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس،  در ادامه رقابت های المپیاد ورزشهای آبی ساحلی این مسابقات با نام و یاد ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان پنج شنبه (ادامه مطلب)

98/10/1

چهارمین دوره المپیاد ورزش های ساحلی ( بدمینون آقایان ) + گزارش تصویری

مسابقه بدمینتون آقایان در چهارمین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ‌سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس،  در ادامه رقابت های المپیاد ورزشهای آبی ساحلی این مسابقات با نام و یاد ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان پنج شنبه ۲۸ (ادامه مطلب)

98/10/1

چهارمین دوره المپیاد ورزش های ساحلی ( فوتبال ) +گزارش تصویری

مسابقه فوتبال آقایان در چهارمین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه فوتبال آقایان این المپیاد برگزار شد.

98/10/1

چهارمین دوره المپیاد ورزش های ساحلی ( پرتاب وزنه خانم ها ) +گزارش تصویری

مسابقه پرتاب وزنه خانم ها در چهارمین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های چهارمین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس ، مسابقه پرتاب وزنه بانوان این المپیاد (ادامه مطلب)

98/10/1

چهارمین دوره المپیاد ورزش های ساحلی ( پرتاب وزنه آقایان ) +گزارش تصویری

مسابقه پرتاب وزنه آقایان در چهارمین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه پرتاب وزنه آقایان این المپیاد برگزار شد.