96/11/9

بیشتر توان خود را باید در زمینه ورزش های آبی و ساحلی بگذاریم

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: از اینکه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برای سومین دوره این المپیاد را برگزار کرد، جای قدردانی دارد و امیدواریم این اقدام باعث شود همه دستگاه ها در این مقوله ورود کنند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، اسماعیل بواشه بیان کرد: (ادامه مطلب)

96/11/9

برگزاری المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بسیار خوب و مثبت است

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: برگزاری المپیاد ورزش های آبی و ساحلی با توجه به اینکه به ورزش بندرعباس و در ادامه استان هرمزگان کمک می کند بسیار خوب و مثب است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، اسلام باوقار بیان کرد: با توجه به اینکه بندرعباس شهری ساحلی (ادامه مطلب)

96/11/9

مسابقه طناب کشی المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه طناب کشی سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه طناب کشی این المپیاد برگزار شد. در این مسابقه (ادامه مطلب)

96/11/9

مسابقه دو-شنا المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه دو-شنا سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه دو-شنا این المپیاد برگزار شد. در این مسابقه مسعود محترم (ادامه مطلب)

96/11/9

مسابقه پرچم در ساحل المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه پرچم در ساحل سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه پرچم در ساحل این المپیاد برگزار شد. در (ادامه مطلب)

96/11/8

تیم های برتر مسابقات فوتبال ساحلی مشخص شدند

در پایان سومین المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی در بندرعباس تیم های برتر مسابقات فوتبال ساحلی مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در این مسابقات در رشته فوتبال ساحلی پس از دیدارهای مختلف تیم های سورو، فولاد هرمزگان، جوانان شهرداری و سهند به مرحله نیمه نهایی این مسابقات (ادامه مطلب)

96/11/8

تیم های برتر مسابقات والیبال ساحلی آقایان مشخص شدند

در پایان سومین المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی در بندرعباس، تیم های برتر مسابقات والیبال ساحلی آقایان مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در این المپیاد در رشته والیبال ساحلی بخش آقایان، تیم‌های شرکت‌کننده پس از رقابت با یکدیگر توانستند فینالست ها را مشخص کنند. در پایان این (ادامه مطلب)

96/11/8

تیم های برتر مسابقات والیبال ساحلی بانوان مشخص شدند

در پایان سومین المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی در بندرعباس، تیم های برتر مسابقات والیبال ساحلی بانوان مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در این المپیاد در رشته والیبال ساحلی بخش بانوان، تیم‌های شرکت‌کننده پس از رقابت با یکدیگر توانستند فینالست ها را مشخص کنند. در پایان این (ادامه مطلب)

96/11/8

مسابقه دو استقامت آقایان المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه دو استقامت آقایان در سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه دو استقامت آقایان این المپیاد برگزار شد. (ادامه مطلب)

96/11/8

مسابقه دو استقامت بانوان المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه دو استقامت بانوان در سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه دو استقامت بانوان این المپیاد برگزار شد. (ادامه مطلب)