المان نگاتیو در ساحل بندرعباس نصب شد

المان نگایتو با طرح هایی حاوی پیام های فرهنگ شهروندی توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس در ساحل پارک غدیر بندرعباس نصب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، المان نگاتیو با طرح هایی برگرفته از آیات قرآن کریم در جهت فرهنگ شهروندی در ساحل پارک غدیر بندرعباس نصب شد.

در این المان شهری ۸ تصویر حاوی پیام های شهروندی که برگرفته از آیات قرآن کریم هستند نصب شده است.

 IMG_6207 IMG_6210