دور جدید فعالیت های سرای فرهنگ شهید کاشانی آغاز می شود

دور جدید فعالیت های سرای فرهنگ شهید کاشانی  بندرعباس در جهت ارتقای سطح فرهنگی در محلات شهر بندرعباس ادامه می یابد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در جهت ارتقای سطح فرهنگی محلات با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در شهر بندرعباس فعالیت های سرای فرهنگ شهید کاشانی گسترش می یابد.
به همین جهت فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در این فرهنگسرا گسترش می یابد.
همچنین در دور جدید فعالیت های سرای فرهنگ شهید کاشانی بندرعباس استفاده از تجربیات و امکانات دیگر دستگاه های اجرایی در جهت اهداف عالیه فرهنگ‌سراهای محلات افزایش می یابد.
در این دور از فعالیت هایسرای فرهنگ شهید کاشانی  نیز مقرر شده است از ظرفیت هنرمندان و شهروندان بر اساس نیازها بهره وری بیشتر و مناسب تری صورت گیرد.

سایز جدید - شهید کاشانی