جشن رسول رحمت (ص) در محله چهارصد دستگاه برگزار شد

همزمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محله چهارصد دستگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، همزمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محله چهارصد دستگاه برگزار شد.

این جشن که همراه با برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و نشاط آور بود با استقبال اهالی محله چهارصد دستگاه برگزار شد.