کارگروه رؤسای سازمان های تابعه شهرداری بندرعباس برگزار شد

با حضور معاون خدمات شهری، کارگروه رؤسای سازمان های تابعه شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، با حضور اسماعیل موحدی‌نژاد معاون خدمات شهری، کارگروه رؤسای سازمان های تابعه شهرداری بندرعباس به میزبانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

در این نشست رؤسای سازمان های تابعه شهرداری بندرعباس به ارائه عملکرد و برنامه های سازمان های متبوع خود پرداختد.