کارگاه آموزش قوانین کشور در کنترل خشم و خشونت برگزار می شود

به همت اداره اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کارگاه آموزشی قوانین کشور در خصوص کنترل خشم و خشونت برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: رفتار، زمانی معنا پیدا می‌کند که با ذهن و فکر انسان ارتباط داشته باشد، رفتاری که همراه با آرامش و قدرت تصمیم‌گیری فرد باشد، رفتاری سالم است.

مریم درویشی افزود: زمانی که خشم بر رفتار انسان چیره شود، انسان ممکن است مدیریت رفتار خود را از دست بدهد، بنابراین باید در خصوص آسیب هایی که ممکن است بر فرد وارد شود و تبعات آن آگاه بود.

وی اضافه کرد: در این خصوص آگاهی از قوانین کشور در کنترل خشم و خشونت در زمانی که فرد مورد خشم واقع می شود یا باعث بروز خشم در فرد دیگری می شود می تواند در کاهش آسیب های آن می تواند موثر باشد.

درویشی اضافه کرد: از همین رو سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در جهت آشنایی کارکنان شهرداری بندرعباس کارگاه یک روزه آشنایی با قوانین کشور در خصوص کنترل خشم و خشونت را برگزار می کند.

رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس ابراز کرد: این کارگاه یک روزه با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، معاونت خدمات شهری، مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری و شهرداری بندرعباس چهارشنبه ۲۸ آذرماه ساعت ۱۲:۳۰ در سالن فردوسی واقع در شهرداری مرکزی بندرعباس برگزار می شود.