برگزاری جشن ازدواج آسان ۱۸ زوج کوی ششصد دستگاه بندرعباس

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، جشن ازدواج آسان ۱۸ زوج کوی ششصد دستگاه بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، جشن ازدواج آسان ۱۸ زوج کوی ششصد دستگاه بندرعباس با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

با هدف زنده نگه داشتن سنت نبوی و علوی، ترویج فرهنگ ازدواج آسان و تشویق نسل جوان برای ازدواج این ویژه برنامه برگزار شد.

در این جشن ازدواج ۱۸ زوج از محله ششصد دستگاه بندرعباس با تسهیلات ازدواج آسان روانه خانه بخت شدند.