رئیس اداره امور اجرایی ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منصوب شد

با حضور حمید جمالی مدیر هماهنگی و نظارت بر امور سازمانهای خدمات شهری، رئیس اداره امور اجرایی ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، طی مراسمی با اهدای حکم، رئیس اداره امور اجرایی ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس منصوب شد.
طی این حکم علی هاشمی نیا به عنوان رئیس اداره امور اجرایی ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس منصوب شد.