مشاور ورزشی الیاس محسنی منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، فرشید اسپید به عنوان مشاور ورزشی وی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، طی حکمی از سوی الیاس محسنی، مشاور ورزشی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس منصوب شد.
طی این حکم الیاس محسنی، فرشید اسپید را به عنوان مشاور ورزشی خود منصوب کرد.