دومین همایش بین المللی سید الساجدین امام زین العابدین علی بن الحسین