تقدیر از کارمندان سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به مناسبت روز کارمند

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت روز کارمند از کارمندان این سازمان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، الیاس محسنی به مناسبت روز کارمند از کارمندان این سازمان به پاس تلاش هایشان در جهت اهداف سازمان تقدیر کرد.

در این مراسم الیاس محسنی با اهدای لوح سپاس و شاخه گل روز کارمند را به کارمندان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تبریک گفت.