مدیر جدید امور اداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منصوب شد

مراسم معارفه مدیر امور اداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزش شهرداری بندرعباس، مراسم معارفه مدیر امور اداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محل این سازمان برگزار شد.

این مراسم با حضور الیاس محسنی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و دیگر کارکنان این سازمان برگزار شد.

در این مراسم با حکم الیاس محسنی، ماریا یزدان پناه به سمت مدیر جدید امور اداری این سازمان منصوب شد.