بازارچه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) برگزار شد

بازارچه خیریه علی ابن ابیطالب (ع)  با هدف کمک به کودکان بی سرپرست  شهر بندرعباس  با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس ، “ بازارچه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) ” با اجرای بازارچه فروش غدا به نفع کودکان ایتام و بی سرپرست در بوستان غدیر شهر بندرعباس برگزار شد .

این همایش که  به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس از سوی انجمن خیریه علی ابن ابیطالب (ع)  برگزار  شد  با  برنامه های  شاد و برپایی  بازارچه غذاهای سالم  همراه بود و مورد استقبال شهروندان مواجه شد .

.