بازارچه خیریه انجمن ضایعات نخاعی برگزار شد .

بازارچه خیریه  انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس با هدف کمک به ارائه و فروش آثار ساخته شده توسط انجمن ضایعات نخاعی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس ، “بازارچه خیریه  انجمن ضایعات نخاعی استان  ” با اجرای بازارچه فروش غدا ، فروش آثار ساخته شده توسط اعضای این انجمن با هدف کمک به معلولین ضایعات نخاعی شهر بندرعباس برگزار شد .

این همایش که  به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس از سوی انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان  با  ویژه برنامه های  شاد و برپایی  بازارچه غذاهای سالم  همراه بود و مورد استقبال شهروندان مواجه شد .