مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس در مسابقات اروند برسکوی قهرمانی ایستاد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس؛ مسابقات جام دوستی در باشگاه اروند در دره های سنی ۹،۱۱،۱۲ سال برگزار گردید.

در این دوره از مسابقات تیم فوتبال ۱۲ سال  شهرداری بندرعباس برسکوی قهرمانی ایستادند. از همین دوره مسابقات در رده سنی ۱۱ شهرداری بندرعباس برسکوی سوم ایستادند