اکران تبلیغات محیطی کرونا در اسفند ۹۸

با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور این سازمان بنا بر رسالت خود به تبلیغات محیطی در راستای آگاه سازی در سطح شهر پرداخت.