تبلیغات محیطی سطح شهر بندرعباس‌درماه مبارک رمضان ۱۴۴۱

اکران تبلیغات محیطی سطح شهر توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس با شروع ماه مبارک رمضان