اکران تبلیغات محیطی شهدای ناوچه کنارک

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران  جهت تکریم شهدای نیروی دریایی ارتش اقدام به اکران تبلیغات محیطی شهدای ناوچه کنارک در سطح شهر بندرعباس صورت گرفت .