تبلیغات آگاهی دهنده کرونا- سری نهم

تولید و انتشار پوستر آگاهی عمومی  شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی و تبلیغات محیطی در نوبت نهم  توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری شهرداری منطقه دو و سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح شهر بندرعباس این سازمان اقدام به تولید پوسترها وبنرهای آگاهی دهنده با موضوع رعایت فاصله اجتماعی ، استفاده از ماسک و دستکش و زمان ماندگاری ویروس روی اجسام مختلف  در فضای مجازی و سطح  شهر کرد.

شایان ذکر است این تبلیغات اواسط اردیبهشت ماه اجرا گردید.