جلسه کارگروه روابط عمومی سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس؛ کارگروه تخصصی روابط عمومی با حضور حامد رضوانی رئیس سازمان برگزار شد.