بندرعباس از نظر اولویت های فرهنگی اجتماعی ورزشی شهروندان نیاز سنجی می شود

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: اولین گام در سازمان ارتباط مستقیم با مردم از نزدیک و از نظر اولویت های نیاز سنجی فرهنگی اجتماعی آنان است.در صدد این هستیم که محلات شهر بندرعباس را از نظر اولویت های فرهنگی اجتماعی نیاز سنجی کنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، حامد رضوانی در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر در جمع مدیران نهادهای فرهنگی، بیان برنامه های آتی سازمان، خاطر نشان کرد: در ابتدا سعی شده که با مردم در محلات ارتباط مستقیم برقرار کنیم و بر مبنای نیاز و درخواست شهروندان به برنامه های فرهنگی پرداخته شود.
وی افزود: بر اساس شرح وظایف سازمان بعضی از موضوعات و برنامه تعریف شده است برای شهر بندرعباس که شاید دغدغه و اولویت مردم نباشد.
رضوانی تصریح کرد: محلات کمتر توسعه یافته از نظر بافت شهری و دسترسی کمتر به امکانات ورزشی و اجتماعی از اولویت های سازمان قرار خواهد گرفت.
گفتنی است،در پایان رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس از رئیس و دبیر کمیسیون فرهنگی شورا و اعضای شورای شهر به دلیل حساسیت و دغدغه مندی فرهنگی شهر تشکر کرد.