کلیپ عزت نفس در کودکان

سیمرغ من کتاب، ویژه برنامه هفته کتاب

کلیپ مشاوره کودک و نوجوان همراه با معرفی کتاب توسط محدثه درویشی، روانشناس

کاری از: سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس و شهر دوستدار کودک بندرعباس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس