بازدید و پیگیری وضعیت زمین های ورزشی کوی نواب و بوستان کاشانی بندرعباس

معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس از زمین های ورزشی کوی نواب و کاشانی با همراهی مدیر خدمات شهری منطقه دو بندرعباس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، روزبه زابلی پور اظهار کرد: مقررشد پیگیری لازم از طرف منطقه و معاونت خدمات شهری انجام شود.

زابلی پور تصریح کرد: احیای مجدد زمین ها و بعضا تعویض چمن آنها در اولویت و پیگیری قرار می گیرد.

گفتنی است، از زمین های ورزشی در سطح شهر بصورت مداوم بازدید انجام می گیرد و سعی می شود که نواقص آن برطرف شود.