ویدیو: هفته بسیج گرامی باد

بسیج مظهرخدمت،وحدت، ایستادگی و پیشرفت