افزایش تعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس با اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش


تعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس با اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش هرمزگان افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، روزبه زابلی پور عنوان کرد: تعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس در بخش ورزش شهروندی شهر با اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان افزایش می یابد.
وی ادامه داد: ورزش شهروندی در فضای مجازی با همکاری آموزش و پرورش استان ارتقا پیدا می کند.
زابلی پور تصریح کرد:  همچنین این سازمان در قالب طرح کوچ آموزش و پرورش استان، نیز همکاری خواهد شد.
وی افزود: در این طرح، وزن و چاقی دانش آموزان با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال وسالم کنترل می شود.
گفتنی است، همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان سبب ارتقا ورزش شهروندی هم چنین  ایجاد انگیزه برای شهروندان خواهد شد.