رنگ آمیزی و نقاشی دیواری مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس؛ رنگ آمیزی و نقاشی دیواری مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی با همکاری شهرداری منطقه ۳ شهرداری بندرعباس صورت گرفت .