عیادت کارکنان سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس از کودکان بستری