اولین جلسه کمیته فرهنگ شهروندی در سال ۹۳ با حضور شهردار و معاون خدمات شهری در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری

IMG_0084 IMG_0160 IMG_0113 IMG_0099 IMG_0061 IMG_0057 IMG_0039 IMG_0024 IMG_0113