برنامه مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه مبارک رمضان

برنامه مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه مبارک رمضان به شرح زیر اعلام شد:

ردیف نام مسابقه تاریخ ساعت برگزاری مکان برگزاری
۱ آتش نشانی – خدمات موتوری ۱۵/۵/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۲ منطقه دو – منطقه سه ۱۵/۵/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۳ شهرداری مرکزی – فرهنگی ورزشی ۱۶/۵/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۴ منطقه یک – فضای سبز ۱۶/۵/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۵ آتش نشانی – منطقه دو ۱۷/۵/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۶ تخلفات شهری – منطقه سه ۱۷/۵/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۷ بازیافت – فضای سبز ۱۸/۵/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۸ شهرداری مرکزی – منطقه یک ۱۸/۵/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۹ خدمات موتوری – منطقه دو ۱۹/۵/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۱۰ تخلفات شهری – آتش نشانی ۱۹/۵/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۱۱ مسابقه طناب کشی ۲۰/۵/۹۰ ۳۰/۲۰ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۱۲ فرهنگی ورزشی – منطقه یک ۲۱/۵/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۱۳ بازیافت- شهرداری مرکزی ۲۱/۵/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۱۴ منطقه سه- آتش نشانی ۲۲/۵/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۱۵ خدمات موتوری – تخلفات شهری ۲۲/۵/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۱۶ فضای سبز – شهرداری مرکزی ۲۳/۵/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۱۷ فرهنگی ورزشی – بازیافت ۲۳/۵/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۱۸ منطقه دو – تخلفات شهری ۲۴/۵/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۱۹ منطقه سه – خدمات موتوری ۲۴/۵/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۲۰ منطقه یک – بازیافت ۲۵/۵/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۲۱ فضای سبز – فرهنگی ورزشی ۲۵/۵/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۲۲ مسابقه تنیس روی میز ۱/۶/۹۰ ۲۰ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۲۳ مسابقه دارت ۲/۶/۹۰ ۱۰ صبح شهرداری مرکزی
۲۴ نیمه نهایی ( اول گروه A- دوم گروه B) ۵/۶/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۲۵ نیمه نهایی(اول گروه B- دوم گروه A) ۵/۶/۹۰ ۲۲ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۲۶ رده بندی ۶/۶/۹۰ ۲۰ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی
۲۷ فینال ۶/۶/۹۰ ۲۱ مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی

 


گروه بندی مسابقات فوتسال

گروه A                                                                                                                  گروه B

۱-    سازمان آتش نشانی  و خدمات ایمنی                                                                               ۱- شهرداری مرکزی

۲-   منطقه دو                                                                                                                ۲-  منطقه یک

۳-  منطقه سه                                                                                                               ۳- سازمان پارکها و فضای سبز

۴-  خدمات موتوری                                                                                                    ۴- سازمان فرهنگی وزرشی

۵-  تخلفات شهری                                                                                                        ۵- سازمان بازیافت و مدیریت پسماندها