مجموعه شهدای دو راهی ایسینی از نگاه دوربین

IMG_9287 IMG_9290 IMG_9301 IMG_9302 IMG_9312 IMG_9313 IMG_9318 IMG_9319 IMG_9326 IMG_9337 IMG_9346 IMG_9379 IMG_9383 IMG_9390 IMG_9393 IMG_9402 IMG_9405