طرح قرآنی “نسیم همدلی” در ایستگاه نهم + گزارش تصویری

IMG_5556 IMG_5559 IMG_5561 IMG_5562 IMG_5568 IMG_5585 IMG_5586 IMG_5594 IMG_5603 IMG_5606 IMG_5629 IMG_5645 IMG_5648

ایستگاه  نهم طرح قرآنی ” نسیم همدلی ” از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در مسجد سلمان فارسی  اسلم آباد با استقبال پرشور شهروندان برگزار شد .