حضور مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهردرای بندرعباس به همراه عمو قناد از بیمارستان کودکان

IMG_8439IMG_8460 IMG_8513 IMG_8561 IMG_8570 IMG_8588 IMG_8627 IMG_8660 IMG_8689 IMG_8691 IMG_8725 IMG_8748 IMG_8800 IMG_8878 IMG_8891 IMG_8921