مراسم شیرخوارگان حسینی در حسینیه عاشقان ثارالله

IMG_0007 IMG_0047 IMG_0056 IMG_0078 IMG_0093 IMG_0100 IMG_0106 IMG_0125 IMG_0176 IMG_0204 IMG_0233 IMG_0238 IMG_0243 IMG_0272 IMG_0316 IMG_0344 IMG_0360 IMG_0366 IMG_0373 IMG_0381 IMG_0444 IMG_0484 IMG_0492 IMG_0520 IMG_0592 IMG_0606 IMG_0621 IMG_0697 IMG_0746 IMG_0759