تجمع بزرگ هیئت های عزاداری دانش آموزان ناحیه یک بندرعباس با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی برگزار شد.

IMG_4166 IMG_4225 IMG_4230 IMG_4236 IMG_4350 IMG_4365 IMG_4428 IMG_4447 IMG_4460