گزارش تصویری/ اهداء جوایز ارزنده به کلیه شرکت کنندگان در مسابقه گفتگوی کودکانه با خدا توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری