طرح قرآنی “نسیم همدلی۲” در ایستگاه هجدهم + گزارش تصویری

IMG_8387 IMG_8388 IMG_8389 IMG_8390 IMG_8391 IMG_8392 IMG_8393 IMG_8395 IMG_8396 IMG_8397 IMG_8409 IMG_8410 IMG_8411 IMG_8413 IMG_8416 IMG_8420 IMG_8425

ایستگاه هجدهم  قرآنی ” نسیم همدلی ۲” از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس  در مسجد زیبن کبری (س) شهرک نبوت برگزار شد .