اولین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (علیه السلام)