بازدید معاونت خدمات شهری از مجموعه های در اختیار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

معاونت خدمات شهری شهرداری بندرعباس همراه با مسئولین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس از فرهنگسراهای شهید کاشانی، دوراهی ایسینی، رسانه، انقلاب و ورزشگاه دوراهی ایسینی بازدید کردند.

 

photo_2017-12-13_13-07-36 photo_2017-12-13_13-07-59 photo_2017-12-13_13-09-09 photo_2017-12-13_13-09-33 photo_2017-12-13_13-06-01 photo_2017-12-13_13-06-29 IMG_6732 IMG_6735 IMG_6748 IMG_6753 IMG_6759 IMG_6777 IMG_6822 IMG_6825 IMG_6831 IMG_6842 IMG_6851 IMG_6864 IMG_6880 IMG_6898