کارگاه آموزش تغذیه و تست غربالگری قند و فشار خون انجام شد

به مناسبت هفته دیابت با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس و مرکز بهداشت شهرستان، کارگاه آموزش تغذیه و غربالگری رایگان قند خون ویژه پرسنل این سازمان انجام شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس ؛ به مناسبت هفته دیابت مرکز بهداشت شهرستان با همکاری این سازمان ، در راستای سلامت شهروندان غربالگری قند خون در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس انجام داد .
مهمترین اهداف هفته دیابت اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص نکات طلایی و کلیدی در اصول تغزیه و بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن با اولویت پیشگیری و کنترل است .