گزارش تصویری سفره های آسمانی

JOZ_2198 JOZ_2200 JOZ_2203 JOZ_2217 JOZ_2221 JOZ_2240 JOZ_2262 JOZ_2276 JOZ_2288 JOZ_2291 JOZ_2384 JOZ_2389 JOZ_2395 JOZ_2433 JOZ_2474 JOZ_2507 JOZ_2516JOZ_2527

 

عکس: ابراهیم جوزری